Milan Guštar


Agara (2022)
Generative composition for electronics and clarinets.
Generativní kompozice pro elektroniku a klarinety.
Duration: 9'
Recorded: Uvnitř, 24. 2. 2022
Agara (mp3)
Ohře
(foto Jolana Havelková)
The Celtic name of the Ohře River - Agara, which means salmon river, also refers to the powerful, fast and fierce current, and also to the connection with the moon, which is in may cultures associated with water, the feminine principle, emotions and intuition. In the European alchemical tradition, the symbol of water is an equilateral triangle pointing downwards. According to Plato, water is symbolized by the dodecahedron, a symmetrical body composed of twenty equilateral triangles.
The generative composition Agara is inspired by the Ohře River, as a prototype of a river which in its three hundred kilometres changes from a small creek to a mighty stream. The basic structural principle of the composition is the repeated use of the number three. The melodies move in the Bohlen-Pierce scale, the period of which is a tritave - 3:1 interval instead of an octave, expressed as a ration 2:1. The scale divides the tritave into thirteen steps. The polyphonic texture is provided by the clarinets, whose characteristic sound has strongly suppressed even harmonic components in the spectrum, thus highlighting the characteristics of the non-octave tuning used. The underlying tonal layer is created by a superposition of continuously descending tones with a rectangular waveforms, whose spectrum contains only odd harmonic components, similar to that of the clarinet. The sonic background consists of a set of descending synthetic noises evoking a increasing power of the water stream. The piece lasts nine minutes.
*
Keltské pojmenování řeky Ohře – Agara, které znamená lososí řeka, odkazuje též na mocný, rychlý a divoký proud, a také na spojení s měsícem, s nímž je v mnoha kulturách spojována voda, ženský princip, emoce a intuice. V evropské alchymické tradici je symbolem vody rovnostranný trojúhelník směřující hrotem dolů. Podle Platóna vodu symbolizuje dvacetistěn – symetrické těleso složené z dvaceti rovnostranných trojúhelníků.
Generativní skladba Agara je inspirována Ohří, coby prototypem řeky, která ve svých třech stech kilometrech zesílí z drobné bystřiny v mohutný tok. Základním strukturálním principem kompozice je opakované použití čísla tři. Melodie se pohybují v Bohlen-Pierceově stupnici, jejíž periodou je namísto oktávy, vyjádřené poměrem 2:1, interval 3:1 – tritáva, kterou stupnice dělí na třináct kroků. Polyfonní melodické pásmo obstarávají klarinety, jejichž charakteristický zvuk má ve spektru silně potlačené sudé harmonické složky a zvýrazňuje tak vlastnosti použitého neoktávového ladění. Podkladová tonální vrstva vzniká superpozicí spojitě klesajících tónů s obdélníkovým průběhem, jejichž spektrum obsahuje pouze liché harmonické složky, podobně jako je tomu u klarinetu. Zvukové pozadí je tvořeno sadou klesajících syntetických šumů evokujících mohutnící proud vody. Skladba trvá devět minut.
Tuning: BP
Copylight copylight 2022, Milan Guštar
Flex MMXII ocean_av2013 lorenz flytrap Ithaca Short Walk prvotní zvuk flex46inspace flex96inspace hard rain
Densatio 240x four seasons
Art  |  Uvnitř